Siste nytt

Neste styremøte er 4.5.21, saker som ønskes behandlet sendes fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com. Alternativt kan sak legges i styrets postkasse. Frist 30.4.21.

 

Sameiermøtet er berammet til 11.5.2021. Sakspapirer distribueres etterhvert og senest 8 dager før møtet, dette iht vedtektene

 

Avstemming farge boligmassen: 70% av de som stemte ønsket å beholde nåværende farge. Maling starter uke 17

 

 

Fjordkalk er nå på landstrøm, dette betyr mye for sameiet i forhold til støy

 

 

_____________________________________

 

Pressemelding fra Slemmestad Brygge, Norled og Brødrene Aa.

 

Vil flytte pendlertrafikken fra E18 over til elektriske hurtigbåter


Norled, Slemmestad Brygge og Brødrene Aa vil flytte persontrafikken fra E18 over på sjøen ved å utvikle et nytt transportsystem bestående av elektriske hurtigbåter som går fra områder rundt Oslofjorden og inn og ut av Oslo sentrum. Den nye transportløsningen vil ha en svært positiv miljøeffekt. PILOT-E støtter prosjektet i første fase med 30 millioner kroner. Det eksisterende og i stor grad overbelastede veinettet (E-18, Slemmestadveien og Røykenveien), skal avlastes ved at en betydelig andel av pendlertrafikken til og fra Oslo går over til utslippsfri hurtigbåt.

 

De tre partnere går nå sammen for å utvikle et konsept for et helhetlig transportsystem som skal trafikkeres av elektriske og energieffektive hurtigbåter. Hurtigbåtene vil kunne transportere rundt 1 250 000 personer årlig. Prosjektet skal også utvikle ny innovativ infrastruktur knyttet til elektrisk lading, brygger, publikumsfasiliteter og enkel overgang til busser, sykkel og bil. «Dersom vi klarer å få pendlere til å velge hurtigbåt i stedet for å kjøre bil vil det avlaste veinettet i regionen, redusere støy og ulykker, kutte CO2 utslipp og gi bedre framkommelighet for buss og yrkestrafikk,» sier prosjektleder Karolina Adolfsson i Norled. Miljøeffekten fra prosjektet vil være betydelig. Et rutetilbud bestående av elektriske båter med årlig kapasitet på 1 250 000 passasjerer gir en CO2 reduksjon på 1877 tonn per år sammenlignet med hurtigbåter med dieseldrift, og en reduksjon på 4628 tonn per år dersom alternativet er privatbil.

 

«En hoveddel av prosjektet er knyttet til utvikling av løsninger av energieffektive fartøy som medfører reduserte kostnader, energibesparelse og vektbesparelse på fartøyet. Det vil forskes på nye fartøykonsept og modeller med lav vekt for å kunne utvikle fartøy som kan holde god fart og ha plass til batterier,» sier Adolfsson.
Prosjektet har oppstart våren 2021 og skal være sluttført i 2024. Prosjektet mottar støtte gjennom Pilot-E, som er en samarbeidsutlysning mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Det er bevilget 17 millioner til Norled og Slemmestad Brygge, og 13 millioner til Brødrene Aa til utvikling av de innovative løsningene i prosjektet. «Norsk maritim næring er virkelig i tet når det gjelder å utvikle innovative, utslippsfrie løsninger med stort skaleringspotensial. Dette prosjektet vil gi et viktig bidrag til å realisere utslippsfrie hurtigbåter,» sier Trond Moengen, programsekretær for PILOT-E. 

 

Om PILOT-E
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

 

__________________________________

 

 

 

 

 

 

Sameiermøtet 2020 ble avholdt 12.5.20. Les mer her

 

Detaljreguleringsplanen for Vaterland/Slemmestad ble vedtatt 8.10.19 i Formannskapet og Kommunestyret. Vedtaket var enstemmig med noen mindre justeringer.

Se vedtaket her.

 

Styret har avgitt høringsuttalelse ifm detaljreguleringsplanen for Vaterland/Slemmestad: