Kommende styremøter:

Neste styremøte 10.12.19, Saker som ønskes behandlet må sendes styret på mail (eller legges i styrets postkasse) senest 05..12.19

Tidligere (viktige) saker:

27016

Utbyggingen i Slemmestad forventes å bli satt på dagsordenen i formannskap og kommunestyre våren 2016. Styret vil holde alle sameiere orientert om prosessen.


Tidligere:

Formannskapet behandlet den 11.6 reguleringsforslaget fra Slemmestad Brygge AS. Det ble vedtatt at rådmannen skulle legge frem to skisser med alternativer som politikerne kunne ta stilling til i august. Deretter skal en beslutning tas i september (dersom man rekker det). Partienes holdning til bygging i havneparken var:


AP: Ingen bygging i havneparken - blokker som bygges max 3-4 etasjer

V: Vil gjerne se flere alternativer, men høyhus ikke aktuelt

H: Går inn for bygging i havneparken men kan diskutere høyden

FrP: Bygging i parken OK, høyhus OK


Reguleringsforslaget fra Slemmestad Brygge AS, her er politikernes svar på våre to enkle spørsmål:

1) Oppgi om man vil gå inn for bygging i havneparken;

2) Eller om bygging kun vil tillates frem til fronten der biblioteket i dag ligger.


SV

På vegne av Røyken SV kan jeg forsikre om at vi går for alternativ 2, slik vi har gjort også ved tidligere behandling av Slemmestad sentrum. Vi vil ikke gå inn for bygging i havneparken. Vi ser parken som en ressurs for framtidas innbyggere og gjester til Slemmestad!

Bygging vil tillates fram til fronten der biblioteket ligger i dag.

Vennlig hilsen, Karin Buberg.


AP
1) Nei
2) Ja

Børre Pettersen

Høyre

Har svart at man skal behandle saken på gruppemøte og kommer tilbake med svar så snart dette er gjort.


FrP

Vi svarer foreløpig, da vi ikke har mottatt noen sakspapirer på denne saken ennå.

Gruppelederne og formannskapet fikk en orientering om saken i siste Formannskap.

Saken er ikke gruppebehandlet og som sagt har vi ikke mottatt sakspapirer til behandling.

Vi behandler ikke saker ut fra hva som måtte ligge på den enkelte utbyggers hjemmesider.


1. Røyken Venstre har tidligere uttalt seg negativ til bygging i havneparken da det vil ødelegge et av de få grøntområdene i sentrum og bli liggende som en sperre mot sjøkanten. Det foreligger per i dag ingen detaljplan for området som skulle tilsi at vi endrer mening. Det er allikevel vanskelig å uttale seg om en og en byggesak i et område som bør vurderes under ett og der saken ikke er fremlagt enda.

2. I utgangspunktet taler mye for å tillate bygging kun frem til fronten der biblioteket ligger, men som allerede sagt - det er prinsipielt ikke helt ryddig å skulle mene noe bastant om en sak som ikke er fremlagt til behandling.


Neste styremøte

Dato besluttes etter sameiermøte (av det nye styret)

Sameiermøtet 2015
Dato er berammet til 23. mars. Sted: Sekkefabrikken. Sette av dato i din kalender allerede nå. Saker som skal opp kan sendes inn til oddenmarina@gmail.com eller legges i Styrets postkasse.

Ta kontakt med oss